Bushing

Bushing
PVC Schedule 40 PIPE Fittings

3/4'' x 1/2'' Bushing-SlipxSlip
$1.99
SQBRL-B0401
1'' x 1/2'' Bushing-SlipxSlip
$1.99
SQBRL-B0402
1'' x 3/4'' Bushing-SlipxSlip
$1.99
SQBRL-B0403
1 1/4''x 1'' Bushing-SlipxSlip
$1.99
SQBRL-B0404
1-1/2'' x 1/2'' Bushing-SlipxSlip
$1.99
Sqbrl-b0405
1 1/2'' x 3/4'' Bushing-SlipxSlip
$1.99
SQBRL-B0406
1 1/2'' x 1''  Bushing-SlipxSlip
$1.99
SQBRL-B0407
2'' x 1/2'' Bushing-SlipxSlip
$2.99
Sqbrl-b0408
2'' x 3/4'' Bushing-SlipxSlip
$2.99
SQBRL-B0409
2'' x 1'' Bushing-SlipxSlip
$2.99
SQBRL-B0410
2'' x 1 1/2'' Bushing-SlipxSlip
$2.99
SQBRL-B0411
1'' x 1/2'' Bushing-SlipxSlip
$1.99
SQBRL-B0412
1'' x 3/4'' Bushing-SlipxThread
$1.99
SQBRL-B0413
1 1/4'' x 1/2'' Bushing-SlipxThread
$1.99
SQBRL-B0414
1 1/4'' x 3/4'' Bushing-SlipxThread
$1.99
SQBRL-B0415
2'' x 1 1/2'' Bushing-SlipxThread
$2.99
SQBRL-B0416
2'' x 3/4'' Bushing-SlipxThread
$2.99
SQBRL-B0417
2'' x 1'' Bushing-SlipxThread
$2.99
SQBRL-B0418
1 1/2'' x 1'' Bushing-SlipxThread
$2.99
SQBRL-B0419
1 1/2'' x 3/4'' Bushing-SlipxThread
$2.99
SQBRL-B0420
1 1/2'' x 1/2'' Bushing-SlipxThread
$2.99
SQBRL-B0421
3/4'' x 1/2'' Bushing-SlipxThread
$1.99
SQBRL-B0422
3/4'' x 1/2'' Bushing-ThreadxThread
$2.99
SQBRL-B0423
1'' x 1/2'' Bushing-ThreadxThread
$2.99
SQBRL-B0424
1'' x 3/4'' Bushing-ThreadxThread
$2.99
SQBRL-B0425
1 1/2'' x 1/2'' Bushing-ThreadxThread
$4.99
SQBRL-B0426
1 1/2'' x 3/4'' Bushing-ThreadxThread
$3.99
SQBRL-B0427
1 1/2'' x 1'' Bushing-ThreadxThread
$3.99
SQBRL-B0428
2'' x 1 1/2'' Bushing-ThreadxThread
$3.99
SQBRL-B0429
1 1/4'' x 1/2'' Bushing-ThreadxThread
$3.99
SQBRL-B0430
1 1/4'' x 3/4'' Bushing-ThreadxThread
$3.99
SQBRL-B0431
1 1/4''x 1'' Bushing-ThreadxThread
$3.99
SQBRL-B0432